WETTELIJKE KENNISGEVING VAN DE SITE

distrimarkonline.be

 De gebruikers en bezoekers van de website distrimarkonline.be worden op de hoogte gebracht van de onderhavige wettelijke vermeldingen. (Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het Vertrouwen in de Digitale Economie, gekend als L.C.E.N., voor de site distrimarkonline.be).

 De site distrimarkonline.be is toegankelijk op het volgende adres: distrimarkonline.be (hierna "de Site"). De toegang tot en het gebruik van de Site zijn onderworpen aan deze "Wettelijke vermeldingen" die hieronder gedetailleerd worden weergegeven, evenals aan de toepasselijke wetten en/of reglementeringen.

Aansluiting op, gebruik van en toegang tot deze Site impliceren de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de internetgebruiker van alle bepalingen van deze Wettelijke vermeldingen.

 ARTIKEL 1 - WETTELIJKE INFORMATIE

 (Voor Frankrijk: In overeenstemming met artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie,) specificeert dit artikel de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de uitvoering en controle ervan.

 A. Uitgever van de site

De site distrimarkonline.be wordt gepubliceerd door : Distrimark Belgium SPRL

met maatschappelijke zetel op het volgende adres : rue du Père Nicolas Hardy 8, 4890 THIMISTER, BELGIË en geregistreerd onder het volgende nummer : BE 0867.804.857

Telefoon: +32496 84 20 67

E-mail adres: 

hierna " de Uitgever ".

 B. Directeur van de Publicatie

De Directeur van de Publicatie is : Simeone Pizziferri

Contact e-mail adres: 

hierna " de Directeur van Publicatie ".

 C. Hosting van de website

De website distrimarkonline.be wordt gehost door :

OVH

waarvan het hoofdkantoor gevestigd is op het volgende adres: Rue du Bassin de l'Industrie 9, 67000 Straatsburg, Frankrijk

Telefoon: +33 9 72 10 10 07

E-mailadres: support@ovh.fr.

hierna "de Gastheer" genoemd.

 D. Gebruikers

Worden beschouwd als gebruikers alle Internetgebruikers die surfen, lezen, bekijken en gebruik maken van de distrimarkonline.be site.

Hierna te noemen de "Gebruikers".

 ARTIKEL 2 - TOEGANKELIJKHEID

 In principe is de Site 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk voor de Gebruikers, behalve in geval van een geplande of ongeplande onderbreking, voor onderhoudsdoeleinden of in geval van overmacht.

In geval van onmogelijkheid van toegang tot de Site, verbindt deze zich ertoe alles in het werk te stellen om de toegang te herstellen. De Site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de onbeschikbaarheid ervan.

 ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

 Deze Wettelijke Mededeling wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking, zal het geschil worden voorgelegd aan de Belgische rechtbanken overeenkomstig de geldende bevoegdheidsregels.

 ARTIKEL 4 - CONTACT

 Voor elke melding van illegale inhoud of activiteiten, kan de Gebruiker contact opnemen met de Uitgever op het volgende adres: rue du Père Nicolas Hardy 8, 4890 THIMISTER, BELGIQUE, of per aangetekende post met ontvangstbevestiging gericht aan de Uitgever op de contactgegevens vermeld in deze wettelijke kennisgeving.

 De site distrimarkonline.be wenst u een goede navigatie!

Product toegevoegd aan verlanglijstje
Product added to compare.

"Door verder te bladeren, verklaar je dat je ons privacybeleid hebt gelezen en accepteer je het plaatsen van cookies van derden die bedoeld zijn om video's, deelknoppen, inhoudsfeeds van sociale platforms aan jou aan te bieden".