PRIVACY BELEID

Bijgewerkt op September, 2021

1. Partijen en Doel

Distrimark België BVBA

Rue du Père Nicolas Hardy 8, 4890 THIMISTER, BELGIQUE

BCE / BTW : 0867.804.857

Mail: info@distrimark.be

Telefoon: 0496 84 20 67

Distrimark Belgium SPRL stelt de huidige Privacy Policy op, die tot doel heeft de Gebruikers van de website gehost op het volgende adres in alle transparantie te informeren: distrimarkonline.be

(hierna de "Site"), te informeren over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt door Distrimark Belgium BVBA.

De term "Gebruiker" verwijst naar elke gebruiker, natuurlijke of rechtspersoon, die de Site bezoekt of er op enige wijze mee interageert.

In dit opzicht bepaalt Distrimark Belgium SPRL alle technische, wettelijke en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. Daartoe verbindt Distrimark Belgium SPRL zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van de persoonsgegevens in overeenstemming is met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna "de Wet") en de Europese Verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna "de Verordening").

Het staat Distrimark Belgium SPRL vrij om elke natuurlijke persoon of rechtspersoon te kiezen die op haar verzoek en voor haar rekening de persoonsgegevens van gebruikers verwerkt (hierna de "Onderaannemer"). Indien nodig verbindt Distrimark Belgium SPRL zich ertoe een Onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt inzake de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, met betrekking tot de Wet en de Verordeningen.

2. 2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan de mededeling van persoonsgegevens met zich meebrengen. De verwerking van deze gegevens door Distrimark Belgium bvba, in haar hoedanigheid van Gegevensbeheerder, of door dienstverleners die handelen in naam en voor rekening van Distrimark Belgium bvba, zal gebeuren in overeenstemming met de Wet en de Verordeningen.

Persoonsgegevens zullen worden verwerkt door Distrimark Belgium SPRL, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via :

- het gebruik van cookies

- inschrijving op de nieuwsbrief

- deelname aan wedstrijden

- bestelling van artikelen

 - elke andere actie van registratie van persoonlijke gegevens die uitdrukkelijk door de bezoeker wordt aanvaard

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

In overeenstemming met artikel 13 van het Reglement worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de gebruiker meegedeeld en zijn deze als volgt

- het verzekeren van de uitvoering van de op de site aangeboden en overeengekomen diensten zoals de verkoop van goederen

- de controle op de uitvoering van de voorgestelde diensten te verzekeren

 - de realisatie van reclame- en marketingcampagnes

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De Gebruiker stemt er bij zijn bezoek en gebruik van de Site mee in dat Distrimark Belgium SPRL de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, volgens de voorwaarden en principes die in dit Privacybeleid worden beschreven:

De gegevens van de Gebruikers die ze geven voor contractuele doeleinden en om de goede uitvoering van wederzijdse verplichtingen mogelijk te maken, namelijk, zonder deze niet-exhaustieve opsomming te beperken, de naam, voornaam, adres, bedrijfsgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum.

5. Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij op de hoogte is van en vrijelijk, specifiek, bewust en ondubbelzinnig instemt met de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Deze instemming heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

De toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje heeft aangevinkt dat de Privacy Policy voorstelt in de hyperlink. Deze toestemming is een noodzakelijke voorwaarde om bepaalde verrichtingen op de Site uit te voeren of om de Gebruiker toe te laten een contractuele relatie aan te gaan met Distrimark Belgium BVBA. Elk contract tussen Distrimark Belgium SPRL en een Gebruiker betreffende de diensten en goederen die op de Site worden aangeboden, is onderworpen aan de aanvaarding door de Gebruiker van het Privacybeleid.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Gegevensbeheerder zijn persoonsgegevens die hij meedeelt op de Site of in het kader van de diensten die worden aangeboden door Distrimark Belgium SPRL, verwerkt en verzamelt in overeenstemming met de methodes en principes die zijn opgenomen in dit Privacybeleid, voor de hierboven aangegeven doeleinden.

De Gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van de toestemming brengt de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming niet in het gedrang.

6. Duur van de bewaring van de persoonsgegevens van de gebruiker

Overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de verordening en de wet bewaart de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Deze duur is in ieder geval korter dan : 1 jaar

7. Ontvangers van gegevens en mededeling aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van Distrimark Belgium SPRL die adequate garanties bieden inzake gegevensbeveiliging en die samenwerken met Distrimark Belgium SPRL in het kader van de commercialisering van producten of de levering van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van Distrimark Belgium SPRL en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen moeten de ontvangers van de gegevens en de personen aan wie de gegevens werden meegedeeld, zich houden aan de inhoud van dit privacybeleid. Distrimark Belgium SPRL verzekert dat ze deze gegevens uitsluitend zal verwerken voor het beoogde doel, op een discrete en veilige manier.

Indien de gegevens aan derden zouden worden meegedeeld met het oog op direct marketing of klantenwerving, zal de Gebruiker hiervan op voorhand op de hoogte worden gebracht zodat hij zijn toestemming kan geven voor het gebruik van deze persoonlijke gegevens.

8. Functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

De volgende persoon wordt aangesteld als functionaris voor gegevensbescherming (hierna "DPO"): Sylvain Collard

De DPO heeft tot taak toe te zien op de correcte uitvoering van nationale en supranationale bepalingen betreffende het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

De DPO kan als volgt worden gecontacteerd

info@distrimark.be

9. Rechten van Gebruikers

De gebruiker kan te allen tijde zijn rechten uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: info@distrimark.be, of een brief per post, vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart, te sturen naar het volgende adres: Rue Pont-D'Avroy 48, 4000 Luik

a. Recht van toegang

Overeenkomstig artikel 15 van het reglement, waarborgt Distrimark Belgium BVBA het recht van toegang van de Gebruiker tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot deze persoonsgegevens, alsook tot de volgende informatie

de doeleinden van de verwerking ;

de betrokken categorieën van persoonsgegevens

de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden meegedeeld, met name ontvangers die in derde landen of internationale organisaties zijn gevestigd;

indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens worden bewaard of, indien dat niet mogelijk is, de criteria die worden gehanteerd om die periode te bepalen ;

het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de verordening, en, ten minste in die gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsook over het belang en de verwachte gevolgen van de verwerking voor de betrokkene

De verantwoordelijke voor de verwerking mag een redelijke vergoeding op basis van administratieve kosten in rekening brengen voor eventuele aanvullende kopieën waarom de gebruiker heeft verzocht.

Wanneer de Gebruiker een dergelijk verzoek langs elektronische weg indient (bijvoorbeeld via een e-mailadres), wordt de informatie verstrekt in een gangbare elektronische vorm, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

Een kopie van de gegevens van de Gebruiker wordt uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek aan de Gebruiker verstrekt.

b. Recht op correctie

v garandeert de gebruiker het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens.

Overeenkomstig artikel 16 van het reglement kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of gewist. De gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikers-/andere account, tenzij deze wijzigingen niet zelfstandig kunnen worden doorgevoerd, in welk geval een verzoek kan worden ingediend bij Distrimark Belgium SPRL.

In overeenstemming met artikel 19 van de verordeningen stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke mededeling onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vereist. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene informatie over dergelijke ontvangers indien deze daarom verzoekt.

c. Recht op wissen

De Gebruiker heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te laten wissen in de gevallen genoemd in artikel 17 van de Verordeningen.

Wanneer de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de verantwoordelijke voor de verwerking, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de kosten van tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, om de andere verantwoordelijken voor de verwerking die dergelijke persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om wissing door deze verantwoordelijken van iedere koppeling naar dergelijke persoonsgegevens, of van iedere kopie of reproductie daarvan.

De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is:

voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

om een wettelijke verplichting na te komen op grond waarvan de verwerking moet worden uitgevoerd overeenkomstig het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke ressorteert, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;

voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van het wissen van persoonsgegevens of van elke beperking van de verwerking, tenzij een dergelijke mededeling onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene informatie over dergelijke ontvangers indien deze daarom verzoekt.

d. Recht op beperking van de verwerking

De Gebruiker heeft het recht om de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen in de hypotheses opgesomd in artikel 19 van de Verordening.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking iedere ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke beperking van de verwerking, tenzij deze mededeling onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene informatie over dergelijke ontvangers indien deze daarom verzoekt.

e. Recht van gegevensoverdraagbaarheid

In overeenstemming met artikel 20 van het Reglement, hebben de Gebruikers het recht om van Distrimark Belgium SPRL hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. De Gebruiker heeft het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking zonder dat Distrimark Belgium SPRL dit verhindert in de gevallen voorzien in de Regels.

Wanneer de gebruiker zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig de vorige paragraaf uitoefent, heeft hij het recht te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere worden overgedragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat het recht op gegevenswissing onverlet. Dit recht is niet van toepassing op verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

Het recht van gegevensoverdraagbaarheid doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van derden.

f. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De gebruiker heeft het recht om zich op elk moment te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens omwille van zijn bijzondere situatie, met inbegrip van de automatisering van de gegevens uitgevoerd door Distrimark Belgium SPRL. In overeenstemming met artikel 21 van het Reglement zal Distrimark Belgium SPRL de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechten in rechte.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor wervingsdoeleinden, heeft de Gebruiker het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke wervingsdoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke werving.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor wervingsdoeleinden, worden de persoonsgegevens niet langer verwerkt voor dergelijke doeleinden.

g. Recht van klacht

De Gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Distrimark Belgium SPRL bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgische grondgebied. Meer informatie vindt u op de website: https://www.autoriteprotectiondonnees.be.

U kunt een klacht indienen op de volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Pressestraat 35, 1000 Brussel

Telefoon + 32 2 274 48 00

Fax + 32 2 274 48 35

 E-mail: contact@apd-gba.be

De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

10. Cookies

The Site uses cookies to distinguish the Users of the Site. This helps to provide Users with a better browsing experience and an improvement of the Site and its content. The objectives and modalities of cookies are contained in this article.

a. General principles

A "Cookie" is a file that is temporarily or permanently deposited on the User's hard disk when consulting the Website, with a view to later connection. Thanks to cookies, the server recognizes the User's computer.

Cookies can also be installed by third parties with whom Distrimark Belgium SPRL collaborates.

Some of the cookies used by Distrimark Belgium SPRL are necessary for the proper functioning of the Website, others make it possible to improve the User's experience.

The User can personalize or deactivate cookies by setting the parameters of his browser.

By using the Website, the User expressly agrees with the management of cookies as described in this article.

b. Type of cookies and purposes

Different types of cookies are used by Distrimark Belgium SPRL on the Site:

The technical cookies: they are necessary for the operation of the Website, allow the communication of the data introduced and are intended to facilitate the navigation of the User;

Cookies for statistical and audience measurements: these cookies allow the recognition of the User and are used to count the number of Users of the Website over a certain period of time. Since they also indicate browsing behavior, they are an effective way to improve the User's browsing by displaying proposals and offers that may be of interest to the User. They also allow Distrimark Belgium SPRL to identify possible bugs on the Website and to correct them.

Functional cookies: these cookies facilitate the use of the Website by retaining certain choices introduced (for example, user name or language);

Cookies of tracking: Distrimark Belgium SPRL uses cookies of tracking via Google Analytics, to measure the interaction of the Users with the contents of the Website and to produce anonymous statistics. These statistics enable Distrimark Belgium SPRL to improve the Website. Google supports the explanation of these cookies at the following address: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/. 

c. Cookie Retention Time

Cookies are kept for the time necessary to accomplish the purpose for which they were created. The cookies that may be stored on the User's hard drive and their retention period are as follows:

- 1 year maximum

d. Cookie management

If the User does not want the Website to place cookies on his/her hard disk, it is easy for him/her to manage or delete them by modifying the parameters of his/her browser. Browser programming also allows the User to receive a notice or notification whenever a Website uses cookies and to decide whether to accept or reject them.

If the User disables certain cookies, the User accepts that the Website may not function optimally. Certain parts of the Website may not be usable, or may only be partially usable.

If the User wishes to manage and/or delete certain cookies in this way, he or she can do so by using the following link(s):

For Users with the following browser:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr

Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA

If the User does not want Google Analytics cookies to be used, he or she is invited to set his or her browser to this effect on the following website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

12. Beveiliging

De verantwoordelijke voor de verwerking treft organisatorische en technische maatregelen om een passend niveau van beveiliging van de verwerking en verzameling van gegevens te waarborgen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn afhankelijk van de kosten van implementatie met betrekking tot de aard, context en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

De Gegevensverwerker maakt gebruik van standaard encryptietechnologieën binnen de IT-sector bij het overdragen of verzamelen van gegevens op de Site.

13. Wijziging van het privacybeleid

Distrimark Belgium SPRL behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen ter zake. De gebruiker wordt daarom uitgenodigd om regelmatig de Privacy Policy te raadplegen om op de hoogte te zijn van de wijzigingen en aanpassingen. Elke dergelijke wijziging zal op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verzonden met het oog op de uitvoerbaarheid.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Distrimark Belgium SPRL.

15. Contact

Voor alle vragen of klachten in verband met dit Privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Gegevensbeheerder via het volgende adres: info@distrimark.be.

Product toegevoegd aan verlanglijstje
Product added to compare.

"Door verder te bladeren, verklaar je dat je ons privacybeleid hebt gelezen en accepteer je het plaatsen van cookies van derden die bedoeld zijn om video's, deelknoppen, inhoudsfeeds van sociale platforms aan jou aan te bieden".